VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

1. Všeobecné ustanovenia

a) Prevádzkovateľom internetového obchodu www.socialspirit.sk je Mgr. art. Nikola Kökényová – SOCIAL SPIRIT so sídlom Erenburgova 14, Lučenec, 984 01, IČO: 54327831. Internetový obchod s fyzickými produktami, digitálnymi produktami (súbormi na stiahnutie) a službami z oblasti marketingu na sociálnych sieťach ponúka zákazníkom možnosť objednať si vybrané produkty. Ceny produktov sú uvedené v EUR bez DPH (netto). Prevádzkovateľ nie je platiteľom DPH a vzhľadom na túto skutočnosť nebude zákazníkom k cene objednaných produktov účtovaná sadzba DPH.

b) Nákup produktov prostredníctvom www.socialspirit.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

c) Obchodný vzťah medzi prevádzkovateľom internetového obchodu www.socialspirit.sk a zákazníkom sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán, realizáciou obchodu zákazník súhlasí s ďalej uvedenými Obchodnými podmienkami. Zákazník dáva zaslaním objednávky na produkt súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

d) Vymedzenie základných pojmov:
– predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.socialspirit.sk,
– zákazník / kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s týmito Obchodnými podmienkami objedná u prevádzkovateľa internetového obchodu www.socialspirit.sk (ďalej len „predávajúci“) produkty a/alebo služby a svojou objednávkou tak vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
– produktom sa rozumie akýkoľvek tovar špecifikovaný a ponúkaný v e-shope, označený názvom a/alebo akékoľvek dielo zhotovené na základe individuálnej požiadavky zákazníka, ktorého vykonanie je ponúkané v e-shope (napr. audit sociálnych sietí, vypracovanie stratégie na mieru).
– službou sa rozumejú akékoľvek služby špecifikované a ponúkané v e-shope.
– objednávka je jednostranný právny úkon zákazníka, ktorým zákazník objednáva u dodávateľa produkty a/alebo služby a ktorá je vystavená v súlade s právom Slovenskej republiky.
– dodacie miesto je adresa určená zákazníkom ako miesto na odovzdanie a prevzatie produktov a/alebo miesto poskytnutia služieb.
– účtovný doklad je dokument, na základe ktorého je potvrdené riadne odovzdanie a prevzatie objednaných produktov a/alebo služieb medzi dodávateľom a zákazníkom a je zasielaný zákazníkovi spolu s objednaným tovarom. Účtovný doklad slúži zároveň aj ako dodací a záručný list.
– cenník je aktuálne platný prehľad cien produktov a/alebo služieb, ktorý stanoví záväzne dojednané ceny medzi dodávateľom a zákazníkom za plnenia dodávateľa.

– reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon zákazníka smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky za akosť produktov a/alebo služieb, vykonaný v súlade s reklamačnými podmienkami pre tento internetový obchod.

2. Objednávka tovaru a uzatvorenie zmluvy

a) Zákazník si vyberá produkty z ponuky internetového obchodu www.socialspirit.sk. Produkty na stránke sa nachádzajú na vlastných predajných podstránkach.

b) Odoslaním objednávky zákazník vyjadruje súhlas s jej spracovaním a zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov na vybavenie objednávky. Čím sa myslia tieto údaje: meno, priezvisko, adresa, fakturačná adresa, adresa dodania (v prípade fyzického produktu), e-mailová adresa, názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH a telefonický kontakt.

c) Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

d) V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto Obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito Obchodnými podmienkami.

e) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:
– kontaktné údaje kupujúceho uvedené v bode 2. písm. b),
– názov tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky a cena tovaru, požadované množstvo tovaru,

– vybraný spôsob platby,
– vybraný spôsob dodania tovaru (v prípade fyzického produktu).

f) Po odoslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný potvrdzujúci email pre jeho objednávku. Predávajúci ním potvrdzuje kupujúcemu názov, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať (v prípade digitálneho produktu zaslať elektronickou formou) a zároveň v ňom uvádza číslo účtu určeného na úhradu objednaného tovaru. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

3. Vybavenie objednávky – platobné a dodacie podmienky

a) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru, ak si povaha tovaru bude vyžadovať doručenie prostredníctvom pošty.

b) Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

c) Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom “akcia”, “výpredaj” alebo „zľava“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

d) Objednávky tovaru, vykonané na tejto stránke, je možné uhrádzať platobným prevodom na bankový účet, ktorý je uvedený v potvrdzujúcom emaile objednávky, priamou úhradou kartou alebo platobnými tlačítkami bánk s jednoduchým vysvetlením postupu.

e) Platbu za produkty a služby je možné realizovať týmito spôsobmi:

–  bezhotovostne bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho: pokyny k platbe, v podobe zálohovej faktúry, dostane kupujúci v e-maily po prijatí objednávky. Pri platbe je nutné uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a produkt čo najskôr dodaný.

–  platba kartou prostredníctvom platobnej brány ComGate: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s (Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, +420 228 224 267) je licencovaná platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce prostredníctvom platobnej brány sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované. Do rozhrania platobnej brány ComGate kupujúci zadá číslo karty, dátum platnosti a kód CVC. f) Prípadné ďalšie spôsoby platby budú uvedené na rozhraní www.socialspirit.sk alebo môžu byť medzi dohodnuté. Kúpna cena sa uhrádza v eurách. g) V prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena platná do 14 dní od prijatia objednávky. Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch k platbe, na zálohovej faktúre. Kúpna cena je zaplatená v okamihu, kedy je vhodná suma pripísaná na bankový účet predávajúceho. Konečná faktúra (daňový doklad) je vždy vystavena k dátumu potvrdenia o úhrade. h) Štandardný termín dodania pre objednávku predstavuje dobu 2-7 pracovných dní. Termín dodania tovaru, ktorý nie je k dispozícii k okamžitému odberu, je 30 pracovných dní.

 

4. Storno objednávky, odstúpenie od zmluvy

 

a) Pokiaľ nebol zákazníkovi zaslaný potvrdzujúci e-mail o prijatí jeho objednávky (t.j. kým nebola uzatvorená kúpna zmluva), môže zákazník objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty (zaslaním emailu na nika@socialspirit.sk). V prípade odvolania objednávky predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky. b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: – nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky,
– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva.

V prípade, že nastane niektorá z vyššie uvedených skutočností, predávajúci sa zaväzuje čo najskôr kontaktovať e-mailom zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

c) Zákazník má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

d) Odstúpiť od kúpnej zmluvy môže zákazník elektronickou formou, a to zaslaním elektronickej správy predávajúcemu na nika@socialspirit.sk.

e) Tovar, ktorý sa zákazník rozhodne vrátiť, musí byť vrátený kompletný a nepoškodený. Kupujúci takýto tovar zašle ako doporučenú listovú alebo balíkovú zásielku (nie na dobierku) na adresu predávajúceho Náklady na vrátenie tovaru zasielaného prostredníctvom pošty znáša kupujúci.

f) V prípade splnenia podmienok na stornovanie objednávky a odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 3 pracovných dní odo dňa odstúpenia, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa kupujúcim nedohodne inak.

g) V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtuje predávajúci kupujúcemu žiadne penále ani iné poplatky.

h) Podľa platných právnych predpisov kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
– predaj tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,

– predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu, ak prebehla jeho inštalácia,
– predaj novín, časopisov a periodickej tlače.

i) Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z týchto dôvodov:
– ak kupujúci neuhradil celú kúpnu cenu v lehote 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky, – ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
– ak aj napriek všetkému úsiliu predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach predávajúceho inak ho zaobstarať,
– ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje.

j) Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu nika@socialspirit.sk. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu v lehote 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

k) Odstúpenie predávajúceho od zmluvy sa však nedotýka nároku predávajúceho na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

l) Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky (preukázateľne vynaložené náklady).

5. Ručenie, reklamácia a záruka produktov

a) Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho a reklamovaný tovar musí byť kompletný (s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale a pod.).

b) Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu účtovného dokladu , na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamovaný tovar kupujúci zašle ako doporučenú zásielku (nie na dobierku) na adresu predávajúceho.

c) V prípade reklamácie produktu, ktorý bude kupujúcemu zasielaný elektronicky, zašle kupujúci informáciu o reklamácii e-mailom na adresu nika@socialspirit.sk, v ktorom uvedie:
– meno a adresu,

– dôvod reklamácie,
– priloží k emailu elektronickú verziu účtovného dokladu o nadobudnutí digitálneho produktu na e-shope www.socialspirit.sk.

d) Reklamácia je vyriešená ihneď, najneskôr však do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Ak si to povaha tovaru bude vyžadovať, vyhradzuje si predávajúci právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie (napr. pri úprave e-booku).

e) Vyriešenie reklamácie v zákonom určenej záručnej dobe je bezplatné, ak sa jedná o oprávnenú reklamáciu.

f) Poštovné a balné predajca nevracia, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru.

g) Za prípadnú stratu zásielky reklamovaného tovaru smerom od zákazníka k predajcovi predajca nezodpovedá. Predajca nenesie zodpovednosť ani za vady spôsobené nesprávnym skladovaním produktu a za poškodenie zavinené prepravcom.

h) Zákonom určená záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v

nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

6. Vlastnícke právo

Prevádzkovateľ e-shopu si vyhradzuje vlastnícke právo k predanému produktu až do kompletného uhradenia kúpnej ceny, a to vrátane poštovného, ak sa bude jednať o produkt zasielaný prostredníctvom pošty.

7. Autorské práva

Všetky produkty na e-shope www.socialspirit.sk, firemné logá, obrázky a grafika sú majetkom predávajúceho a sú predmetom autorského práva poskytovateľa licencie. Všetky fotografie na týchto stránkach, logá, texty, správy, skripty a programovanie, ktoré sú vyvinuté predávajúcim, alebo boli predávajúcim pripravené, nesmú byť kopírované alebo inak použité bez písomného súhlasu predávajúceho (za písomný súhlas sa považuje aj súhlas udelený e-mailom z adresy nika@socialspirit.sk). Všetky práva sú vyhradené.

8. Zmena obchodných podmienok

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, o ich zmene budú zákazníci informovaní.

9. Záverečné ustanovenia

a) Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

b) Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za nedodržanie zmluvy v prípade nepredvídateľných okolností, v prípade poruchy alebo čiastkového či generálneho štrajku poštových, dopravných alebo komunikačných služieb, v prípade povodní, požiaru alebo vojny.

e) Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.4.2022.